سامانه پیامک

پنل پایه

1 خط اختصاصی
200 پیامک هدیه
20% امکانات پنل
پیامکی 17.1 تومان
توضیحات در لینک زیر
arvandit.ir/system-sms-and-price-list
نیاز به تایید مدارک

پنل اقتصادی

1 خط اختصاصی
500 پیامک هدیه
40% امکانات پنل
پیامکی 15.7 تومان
توضیحات در لینک زیر
arvandit.ir/system-sms-and-price-list
نیاز به تایید مدارک

پنل شرکتی

2 خط اختصاصی رند
1100 پیامک هدیه
60% امکانات پنل
پیامکی 13.9 تومان
توضیحات در لینک زیر
arvandit.ir/system-sms-and-price-list
نیاز به تایید مدارک

پنل تجاری

2 خط اختصاصی رند
2500 پیامک هدیه
100% امکانات پنل
پیامکی 12.1 تومان
توضیحات در لینک زیر
arvandit.ir/system-sms-and-price-list
نیاز به تایید مدارک